oc, ac, casco, auto casco, autocasco, ubezpieczenia, ubezpieczenie,

allianz – warta – compensa – polskie towarzystwo ubezpieczeń – hdi asekuracja – link4 – generali – pzu – uniqa – elvia – axa direct – aviva – liberty direct

www.prawo-ubezpieczeniowe.waw.pl                           Infolinia   022 423 59 38

Maj 25th, 2016 at 09:26

Ubezpieczenia i gwarancje dla organizatorów i pośredników turystyki – kompendium wiedzy.

Podstawowe informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu dla organizatorów i pośredników turystyki.

Sposób spełnienia obowiązku posiadania zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub ubezpieczenia na rzecz klientów określają następujące Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Określone w/w przepisami rozwiązania można stosować zamiennie i w danym roku należy skorzystać z jednej z nich.

Intencją w/w zabezpieczeń jest zapewnienie klientom biur turystycznych pokrycia:

1) kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;

2) zwrotu wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;

3) zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia:

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej:

Wysokość sumy gwarancyjnej uwarunkowana jest od deklarowanego na okres najbliższe 12 miesięcy przychodu na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia. Suma gwarancyjna stanowi od 3,0% do 20% w zależności od zakresu wykonywanych usług. Szczegółowy podział definiują w/w Rozporządzenia.

Roczny przychód, deklarowany na okres najbliższych 12 miesięcy na potrzeby określenia wysokości sumy gwarancyjnej nie może być niższy niż roczny przychód osiągnięty w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność minimalna wysokość sumy gwarancyjnej wynosi od 7.500 euro do 250.000 euro w zależności od rodzaju wykonywanej działalności.

Kwoty w euro, ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej została zawarta.

W jakim towarzystwie można wykupić ubezpieczenie lub gwarancję:

Aktualnie są to:

  • AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
  • EUROPEJSKIE Europäische Reiseversicherung AG
  • SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA S.A.
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ”
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.

Można bezpośrednio skontaktować się z każdym w/w towarzystw ubezpieczeniowych z prośbą o przedstawienie oferty. Alternatywnym i szybszym sposobem jest uzyskanie ofert wszystkich ubezpieczycieli za pośrednictwem np. portalu www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl . Oferuje on możliwość uzyskania ofert wszystkich ubezpieczycieli po dostarczeniu mailem wszystkich wymaganych dokumentów.  Nie generuje to dodatkowych kosztów więc warto rozważyć tę opcję.

Proces pozyskania oferty:

Niestety w przypadku organizatorów i pośredników turystycznych uzyskanie oferty ubezpieczenia nie jest proste i wymaga złożenia pełnej dokumentacji finansowej na podstawie której, ubezpieczyciele dokonają oceny ryzyka i zaproponują składkę.

Nie jest możliwe uzyskanie ofert poglądowych bez dostarczenia do ubezpieczyciela wszystkich wymaganych dokumentów. Wynika to bezpośrednio z aktualnego stanu prawnego, według którego przekazane przez ubezpieczyciela informacje/oferty są wiążące i posiadają skutek prawny.  Na koszt składki wpływa wiele czynników takich jak: kondycja finansowa firmy, dotychczasowy zakres działalności, okres działania na rynku itp.

Z tego też względu koszt ubezpieczenia może być zupełnie inny dla dwóch firm wykonujących ten sam zakres usług.

Poniżej spis wymaganych dokumentów do uzyskania oferty:

1) wypełniony i podpisany wniosek danego ubezpieczyciela

2) wypis z KRS w przypadku spółek z o.o., spółek akcyjnych, jawnych i komandytowych (nie starsze niż 3 miesiące)

3) kopię wpisu do ewidencji z CEID (osoba fizyczna, S.C.)

4) Sprawozdania finansowe z ostatnich 2 lat (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową), sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz bieżące dane finansowe (nie dotyczy firm rozpoczynających działalność)

5) W przypadku osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących uproszczoną księgowość -deklaracja podatkowa PIT za ubiegły rok oraz ostatnia deklaracja podatku dochodowego PIT 5 (każdego ze wspólników) lub zestawienie przychodów i kosztów poświadczone przez osobę księgującą (nie dotyczy firm rozpoczynających działalność)

6) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z zapłatą składek (nie dotyczy firm rozpoczynających działalność)

7) Zaświadczenie z US o niezaleganiu z zapłatą podatków (nie dotyczy firm rozpoczynających działalność)

8) Wykaz środków trwałych (jeżeli dotyczy)

9) Deklaracja majątkowa właścicieli (os. fizyczne prowadzące działalność i spółki cywilne)

10) Opis planowanej działalności/lub biznes plan w zakresie objętym niniejszą gwarancją w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność

11) Oświadczenie organizatora turystyki/pośrednika turystycznego dotyczące zakresu wykonywanej działalności; wysokości przychodów oraz wysokości przyjmowanych zaliczek.

Od kilku lat ubezpieczam się w tym samym towarzystwie. Czy warto zmieniać ubezpieczyciela?

Jeśli nie zmienić to na pewno sprawdzić co oferują inni. Co roku powinniśmy uzyskać oferty wszystkich ubezpieczycieli celem ich porównani i wyboru najlepszej, chyba że sprawa kosztów nie jest dla nas istotna. Niejednokrotnie ubezpieczycieli wiedząc, że jesteśmy do nich przyzwyczajeni nie oferują maksymalnych zniżek. Wpływa na to również świadomość ubezpieczycieli o biurokracji jaka wiąże się uzyskaniem ofert na ten rodzaj ubezpieczenia i gwarancji. Pamiętajmy jednak że mamy wolny rynek i warto korzystać z możliwości negocjacji nawet tylko po to by wyegzekwować na swoim ubezpieczycielu uzyskanie maksymalnych zniżek.  Warto też rozważyć możliwość przekazania obsługi ubezpieczeniowej brokerowi który co roku będzie za nas zajmował się renegocjacją umowy .

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -